Dnes se mi povedla pouze část A. I přestože mi část B fungovala pro jejich příklad správně, konečný výsledek z nějakého důvodu správný nebyl – netuším proč, ale screw it 🙂 .

EDIT: Po poradě na Kotlin Slacku jsme přišli na to, že rozbourané vozíky musím odstranit ihned po kolizi ještě v rámci daného “ticku”. Řešení níže je nyní již opraveno.

import com.google.common.collect.Iterators
import com.ichipsea.kotlin.matrix.*
import com.svetylkovo.adventofcode2018.day13.Direction.*
import com.svetylkovo.adventofcode2018.toNonSeparatedPrettyString
import java.io.File

const val CORNER_TILT_RIGHT = '/'
const val CORNER_TILT_LEFT = '\\'
const val TRACK_HORIZONTAL = '-'
const val TRACK_VERTICAL = '|'
const val TRACK_INTERSECTION = '+'
const val TRACK_COLLISION = 'X'
const val EMPTINESS = ' '

enum class Direction(
  val directionCharacter: Char,
  val vector: IntArray
) {
  UP('^', intArrayOf(0, -1)),
  DOWN('v', intArrayOf(0, 1)),
  LEFT('<', intArrayOf(-1, 0)),
  RIGHT('>', intArrayOf(1, 0));

  fun swapVector() = vector.reversedArray()

  fun swapVectorInverted() = vector.reversedArray().map { it * -1 }.toIntArray()

  fun getNewDirection(trackCharacter: Char, nextTurnProvider: () -> Turn): Direction {

    return when (trackCharacter) {
      CORNER_TILT_RIGHT ->
        when (this) {
          in UP..DOWN -> turnRight()
          else -> turnLeft()
        }
      CORNER_TILT_LEFT -> when (this) {
        in UP..DOWN -> turnLeft()
        else -> turnRight()
      }
      TRACK_INTERSECTION -> when (nextTurnProvider()) {
        Turn.RIGHT -> turnRight()
        Turn.LEFT -> turnLeft()
        else -> this
      }
      else -> this
    }
  }

  internal fun turnLeft(): Direction {
    val newVector = if (this in UP..DOWN) swapVector() else swapVectorInverted()
    return byVector(newVector)
  }

  internal fun turnRight(): Direction {
    val newVector = if (this in UP..DOWN) swapVectorInverted() else swapVector()
    return byVector(newVector)
  }

  companion object {
    fun parseFrom(value: Char) = values().find { it.directionCharacter == value }
      ?: throw Exception("Couldn't find Direction for $value")

    fun byVector(vector: IntArray) = values().find { it.vector.contentEquals(vector) }
      ?: throw Exception("Couldn't find Direction for $vector")
  }
}

val directionCharacters = values().map { it.directionCharacter }

enum class Turn {
  LEFT, STRAIGHT, RIGHT
}

data class Cart(var x: Int, var y: Int, var direction: Direction) {
  val nextTurn: Iterator<Turn> = Iterators.cycle(Turn.values().asIterable())
  var collided = false

  fun move() {
    direction.run {
      x += vector[0]
      y += vector[1]
    }
  }

  fun tick(map: Matrix<Char>) {
    move()
    direction = direction.getNewDirection(map[x, y]) { nextTurn.next() }
  }
}

class CartTicker(var map: Matrix<Char>) {

  constructor(rawInput: String) : this(rawInput.run {
    val lines = lines()
    val width = lines.map { it.trim() }.maxBy { it.length }?.length ?: 0
    val height = lines.size

    lines.map { it.padEnd(width, EMPTINESS) }
      .flatMap { it.toList() }
      .toMutableMatrix(width, height)
  })

  val carts = map.mapIndexed { x, y, value ->
    when (value) {
      in directionCharacters -> Cart(x, y, Direction.parseFrom(value))
      else -> null
    }
  }.toList().filterNotNull().toMutableList()

  init {
    //replace carts with track symbols in the map
    map = map.map {
      if (it in directionCharacters) {
        val direction = Direction.parseFrom(it)
        when (direction) {
          UP, DOWN -> TRACK_VERTICAL
          LEFT, RIGHT -> TRACK_HORIZONTAL
        }
      } else it
    }
  }

  val collisions = mutableMapOf<Pair<Int, Int>, MutableList<Cart>>()
  val collidedCarts = mutableListOf<Cart>()

  fun tick() {
    carts.asSequence()
      .filterNot { it.collided }
      .sortedWith(compareBy({ it.y }, { it.x }))
      .forEach {
        it.tick(map)

        detectCollisions()

        if (collisions.isNotEmpty()) {
          val newlyCollidedCarts = collisions.values.flatten()
          collidedCarts+= newlyCollidedCarts
          carts -= newlyCollidedCarts
          collisions.clear()
        }
      }
  }

  private fun detectCollisions() {
    carts.groupBy { it.x to it.y }
      .filterValues { it.size > 1 && it.any { !it.collided } }
      .forEach {
        val coords = it.key
        it.value.forEach { it.collided = true }
        collisions.computeIfAbsent(coords) { mutableListOf() }.addAll(it.value)
      }
  }

  fun cartsPosition() = map.mapIndexed { x, y, value ->
    carts.find { it.x == x && it.y == y }?.direction?.directionCharacter ?: value
  }.toNonSeparatedPrettyString()
}


fun main() {
  val input = File("input13.txt").readText()

  val tickerA = CartTicker(input)

  while (tickerA.collidedCarts.isEmpty()) {
    tickerA.tick()
  }

  //A
  println("First collision: ${tickerA.collidedCarts.first()}")

  //B
  val tickerB = CartTicker(input)

  while (tickerB.carts.size > 1) {
    tickerB.run {
      tick()
    }
  }

  println("Last cart standing: ${tickerB.carts.single()}")

}