Další z ne-úplně lehkých dnů. Nyní již bylo zapotřebí trochy odhadu a víry, že se člověk vydal správnou cestou 🙂 .

import com.svetylkovo.rojo.Rojo
import com.svetylkovo.rojo.annotations.Group
import com.svetylkovo.rojo.annotations.Regex
import java.io.ByteArrayOutputStream
import java.io.File
import java.io.OutputStream

@Regex("(-?\\d+).+?(-?\\d+).+?(-?\\d+).+?(-?\\d+)")
data class Star(
  @Group(1)
  var x: Long = 0,
  @Group(2)
  var y: Long = 0,
  @Group(3)
  var vx: Int = 0,
  @Group(4)
  var vy: Int = 0
) {
  /**
   * Direction can be either 1 (forward movement) or -1 (backward movement)
   */
  fun move(direction: Int) {
    x += vx * direction
    y += vy * direction
  }
}

class NightSky(val stars: List<Star>) {

  var width: Long = 0
  var height: Long = 0

  val size get() = width * height

  private fun transposeStarsToTopLeft() {
    val xOffset = stars.asSequence()
      .map { it.x }
      .min()
      ?.times(-1) ?: 0

    val yOffset = stars.asSequence()
      .map { it.y }
      .min()
      ?.times(-1) ?: 0

    stars.forEach {
      it.x += xOffset
      it.y += yOffset
    }

    width = stars.maxBy { it.x }?.x ?: 1
    height = stars.maxBy { it.y }?.y ?: 1
  }

  fun moveTheStars(direction: Int = 1) {
    if (direction == 1) {
      transposeStarsToTopLeft()
      stars.forEach { it.move(direction) }
    } else {
      stars.forEach { it.move(direction) }
      transposeStarsToTopLeft()
    }
  }

  fun writeSkyState(out: OutputStream) {
    val writer = out.writer()

    val newline = "\n"
    val star = "#"
    val emptyness = "."

    val starsPosition = stars.asSequence()
      .map { it.x to it.y }
      .toHashSet()

    for (y in 0..height) {
      for (x in 0..width) {
        if (x to y in starsPosition) writer.write(star)
        else writer.write(emptyness)
      }
      writer.write(newline)
      writer.flush()
    }

    writer.flush()
  }

  fun getSkyStateAsString(): String {
    val out = ByteArrayOutputStream()
    writeSkyState(out)
    return out.toString()
  }

}

fun main() {

  val input = File("input10.txt").readText()
  val outDir = File("output10").apply { mkdir() }

  val stars = Rojo.of(Star::class.java).matchList(input)
  val nightSky = NightSky(stars)

  var lastSize = Long.MAX_VALUE

  //A
  println("Searching for minimal step")

  var minimalStepNumeber = 0

  for (step in 1..20000) {
    minimalStepNumeber = step

    nightSky.moveTheStars()
    if (nightSky.size > lastSize) break
    else lastSize = nightSky.size
  }

  repeat(5) { step ->
    println("Generating step $step")
    outDir.resolve("Out$step.txt")
      .outputStream()
      .use { nightSky.writeSkyState(it) }

    nightSky.moveTheStars(-1)
  }

  println("Done, let's investigate the files output!")

  //B
  println("They would have to wait ${minimalStepNumeber - 2} seconds")
}