V tento den mi chvíli (no, trochu déle) trvalo, než jsem vůbec pochopil zadaní první části, kterou jsem pak zvládl docela v pohodě. Ale pro část B jsem si již zašel pro radu na Kotlin Slack, kde trik spočíval v tom, že již po cca 100 iteracích se pattern usadí a přírůstky rostlin začnou být konstantní, což nám umožní všechny zbývající iterace vynechat úplně a výsledek jednoduše dopočítat.

import com.svetylkovo.rojo.Rojo
import java.io.File

val rulesMatcher = Rojo.matcher("(.+?) => (.+?)")

class Replanter(initial: List<Int>, val rules: Map<List<Int>, Int>) {

  private var pots = initial.toMutableList()
  private var originIndexOffset = 0

  init {
    ensureBothEmptyEnds()
  }

  fun nextStep() {
    pots.toList()
      .asSequence()
      .windowed(5, 1)
      .forEachIndexed { index, it ->
        val nextPotState = rules[it]
        pots[index + 2] = nextPotState ?: 0
      }

    ensureBothEmptyEnds()
  }

  private fun ensureBothEmptyEnds(emptyEndsSize: Int = 3) {
    val leftEmpty = pots.takeWhile { it == 0 }.count()
    val rightEmpty = pots.takeLastWhile { it == 0 }.count()

    val leftToAppend = emptyEndsSize - leftEmpty
    val rightToAppend = emptyEndsSize - rightEmpty

    if (leftToAppend > 0) {
      originIndexOffset += leftToAppend
      pots.addAll(0, List(leftToAppend) { 0 })
    }

    if (rightToAppend > 0) {
      pots.addAll(List(rightToAppend) { 0 })
    }
  }

  fun stateAsString() = pots.joinToString("") {
    if (it == 1) "#" else "."
  }

  fun sumPotWithPlantNumbers(): Long = pots.asSequence()
    .mapIndexed { index, value -> (index - originIndexOffset) * value }
    .sum()
    .toLong()

}

fun String.toPlantStatesList() = map { if (it == '#') 1 else 0 }

fun main() {
  val input = File("input12.txt").readText()

  val initial =
    "##...#......##......#.####.##.#..#..####.#.######.##..#.####...##....#.#.####.####.#..#.######.##...".toPlantStatesList()
  val rules = rulesMatcher.asMap(input)
    .mapKeys { it.key.toPlantStatesList() }
    .mapValues { it.value.toPlantStatesList().first() }

  //A
  val replanterA = Replanter(initial, rules)

  repeat(20) {
    replanterA.nextStep()
  }

  println(replanterA.sumPotWithPlantNumbers())

  //B
  println("Computing part B")

  val replanterB = Replanter(initial, rules)

  //let's get to the last point before it settles
  repeat(98) {
    replanterB.nextStep()
  }

  val diffSettlesTo = 51

  println("Part B magical answer is: ${replanterB.sumPotWithPlantNumbers() + (diffSettlesTo * (50000000000L - 98L))}")
}