První část už byla trochu známá (viz podobná úloha s kuličkami v kruhu), ale druhá část byla opět zapeklitá z pohledu performance. Už jsem to chtěl pomalu vzdát, ale ještě jsem zkusil své řešení přeimplementovat kompletně bez použití Listu a zde jsem se již správné odpovědi dočkal!

class CircularChain<T>(val value: T) {
  var next: CircularChain<T> = this
  var prev: CircularChain<T> = this

  fun remove() {
    prev.next = next
    next.prev = prev
  }

  fun add(chain: CircularChain<T>) {
    next.prev = chain
    chain.next = next
    chain.prev = this
    next = chain
  }

  fun getRight(n: Int): CircularChain<T> {
    var current = this
    repeat(n) { current = current.next }
    return current
  }

  fun takeRightInclusive(n: Int): List<CircularChain<T>> = sequence {
    var current = this@CircularChain
    yield(current)
    repeat(n) {
      current = current.next
      yield(current)
    }
  }.toList()

  fun getLeft(n: Int): CircularChain<T> {
    var current = this
    repeat(n) { current = current.prev }
    return current
  }

  fun takeLeftInclusive(n: Int): List<CircularChain<T>> = sequence {
    var current = this@CircularChain
    yield(current)
    repeat(n) {
      current = current.prev
      yield(current)
    }
  }.toList()

  override fun toString() = value.toString()
}


data class Elf(val id: Int, var currentRecipe: CircularChain<Recipe>)

data class Recipe(val value: Int)

class Kitchen(numberOfElves: Int, recipesInput: String) {

  val firstRecipe: CircularChain<Recipe>
  var lastRecipe: CircularChain<Recipe>
  var recipesSize: Long = recipesInput.length.toLong()

  init {
    recipesInput.toRecipes().map {
      CircularChain(it)
    }.toMutableList().also {
      it.windowed(2, 1) { (a, b) -> a.add(b) }
    }.also {
      lastRecipe = it.last()
      firstRecipe = it.first()
    }
  }


  val elves = (1..numberOfElves).zip(firstRecipe.takeRightInclusive(1)) { id, recipe ->
    Elf(id, recipe)
  }

  fun nextStep() {
    createNewRecipes()
    moveElvesToNewRecipes()
  }

  private fun moveElvesToNewRecipes() {
    for (elf in elves) {
      val newRecipe = elf.currentRecipe.getRight(elf.currentRecipe.value.value + 1)
      elf.currentRecipe = newRecipe
    }
  }

  private fun createNewRecipes() {
    val sum = elves.sumBy { it.currentRecipe.value.value }
    sum.toString().toRecipes().forEach {
      val newRecipe = CircularChain(it)
      lastRecipe.add(newRecipe)
      lastRecipe = newRecipe
      recipesSize++
    }
  }
}

private fun String.toRecipes() = map { Recipe(it.toString().toInt()) }


fun main() {
  val puzzleInput = "635041"

  val initialRecipes = "37"

  val kitchen = Kitchen(2, initialRecipes)

  val recipesAfter = 10
  val recipesBefore = puzzleInput.toInt()

  while (kitchen.recipesSize < recipesBefore + recipesAfter) {
    kitchen.nextStep()
  }

  val result = kitchen
    .firstRecipe.takeRightInclusive(recipesBefore + recipesAfter - 1)
    .drop(recipesBefore)
    .take(recipesAfter)
    .toStringSequence()

  //A
  assert(result == "1150511382")
  println(result)

  //B
  val kitchenB = Kitchen(2, initialRecipes)

  val reversedPuzzleInput = puzzleInput.reversed().map { it.toString().toInt() }

  while (true) {
    kitchenB.nextStep()

    if (reversedPuzzleInput.matchesPuzzleInput(kitchenB.lastRecipe)) {
      println(kitchenB.recipesSize - reversedPuzzleInput.size)
      break
    }

    if (reversedPuzzleInput.matchesPuzzleInput(kitchenB.lastRecipe.prev)) {
      println(kitchenB.recipesSize - reversedPuzzleInput.size -1 )
      break
    }
  }
}

private fun List<Int>.matchesPuzzleInput(initial: CircularChain<Recipe>): Boolean {
  var current = initial
  return all {
    (it == current.value.value).also {
      current = current.prev
    }
  }
}

private fun List<CircularChain<Recipe>>.toStringSequence() = joinToString("") { it.value.value.toString() }