17. den byl o simulaci toku vody a napouštění do různých nádržích pod sebou. Nicméně ačkoliv mi voda tekla celkem pěkně, správnou odpověď jsem nezískal. Můj časový limit pro dnešek vypršel a tak si opět počkám, co bude zítra 🙂 . Můj kód, na kterém jsem skončil je zde:

import com.ichipsea.kotlin.matrix.createMutableMatrix
import com.ichipsea.kotlin.matrix.toList
import com.svetylkovo.adventofcode2018.day17.SeekerDirection.*
import com.svetylkovo.adventofcode2018.day17.SoilType.*
import com.svetylkovo.adventofcode2018.toNonSeparatedPrettyString
import com.svetylkovo.rojo.Rojo
import java.io.File
import kotlin.streams.toList

enum class SeekerDirection {
  LEFT, RIGHT, DOWN, UP
}

enum class SoilType(val sign: Char) {
  CLAY('#'), SAND('.'), SPRING('+'), WATER('W');

  override fun toString() = "$sign"
}

data class ClaySquare(var x: Int, var y: Int)

class WaterSimulator(
  val width: Int,
  val height: Int,
  val springX: Int,
  val springY: Int,
  val claySquares: List<ClaySquare>
) {
  var seekStep = 0

  var seekerX = springX
  var seekerY = springY
  var seekerDirection = DOWN

  val flowBranches = mutableListOf<Pair<Int, Int>>()

  val leftFallMap = mutableMapOf<Int, MutableList<Pair<Int, Int>>>()
  val rightFallMap = mutableMapOf<Int, MutableList<Pair<Int, Int>>>()

  val matrix = createMutableMatrix(width, height) { x, y ->
    when {
      x == springX && y == springY -> SPRING
      claySquares.any { it.x == x && it.y == y } -> CLAY
      else -> SAND
    }
  }

  fun flow() {

    seekWaterPath()

    while (flowBranches.isNotEmpty()) {
      val nextCoords = flowBranches.removeAt(0)
      seekerX = nextCoords.first
      seekerY = nextCoords.second
      seekerDirection = RIGHT

      seekWaterPath()
    }

  }

  val currentCoords get() = seekerX to seekerY

  private fun seekWaterPath() {
    seekStep++

    mainLoop@
    while (seekerX < width - 1 && seekerY < height - 1) {

      when (seekerDirection) {
        LEFT -> {
          if (isAtLeftFallOfDifferentStep()) {
            break@mainLoop
          }

          when {
            matrix[seekerX, seekerY + 1] == SAND -> {
              seekerDirection = DOWN
              val leftFall = leftFallMap.computeIfAbsent(seekStep) { mutableListOf() }
              leftFall += currentCoords
            }
            matrix[seekerX - 1, seekerY] == CLAY -> seekerDirection = RIGHT
            else -> seekerX--
          }
        }
        RIGHT -> {
          if (isAtRightFallOfDifferentStep()) {
            break@mainLoop
          }

          when {
            matrix[seekerX, seekerY + 1] == SAND -> {
              seekerDirection = DOWN
              val rightFall = rightFallMap.computeIfAbsent(seekStep) { mutableListOf() }
              rightFall += currentCoords
            }
            matrix[seekerX + 1, seekerY] == CLAY -> seekerDirection = UP
            else -> seekerX++
          }
        }
        DOWN -> {
          when (matrix[seekerX, seekerY + 1]) {
            WATER -> {
              seekerDirection = LEFT
              if (matrix[seekerX + 1, seekerY] != CLAY || matrix[seekerX + 1, seekerY + 1] != CLAY) seekerY++
            }
            CLAY -> seekerDirection = LEFT
            else -> seekerY++
          }
        }
        UP -> {
          seekerDirection = LEFT
          seekerY--

          if (isAtLeftFallOfDifferentStep() && matrix[seekerX - 1, seekerY] != CLAY) seekerX--

          if (matrix[seekerX + 1, seekerY] == SAND) {
            flowBranches += seekerX to seekerY
          }
        }
      }

      markCurrentAsWater()
    }
  }

  private fun isAtLeftFallOfDifferentStep() = leftFallMap
    .entries
    .find { currentCoords in it.value }
    ?.let { it.key != seekStep }
    ?: false

  private fun isAtRightFallOfDifferentStep() = rightFallMap
    .entries
    .find { currentCoords in it.value }
    ?.let { it.key != seekStep }
    ?: false

  private fun markCurrentAsWater() {
    matrix[seekerX, seekerY] = WATER
  }

  fun coutWaterSquares() = matrix.toList().count { it == WATER }

  override fun toString() = matrix.toNonSeparatedPrettyString()

  companion object {
    fun fromInput(input: String, springX: Int, springY: Int): WaterSimulator {
      val clays = Rojo.map("(\\w)=(\\d+), (\\w)=(\\d+)..(\\d+)", input) { coordA, valueA, coordB, fromB, toB ->
        if (coordA == "x") (fromB.toInt()..toB.toInt()).map { y -> ClaySquare(valueA.toInt(), y) }
        else (fromB.toInt()..toB.toInt()).map { x -> ClaySquare(x, valueA.toInt()) }
      }.toList().flatten().distinctBy { it.x to it.y }

      val xOffset = (clays.map { it.x } + springX).min() ?: 0
      val yOffset = (clays.map { it.y } + springY).min() ?: 0

      clays.forEach {
        it.x -= xOffset
        it.y -= yOffset
      }

      val offsetSpringX = springX - xOffset
      val offsetSpringY = springY - yOffset

      val width = (clays.map { it.x } + offsetSpringX).max()?.plus(1) ?: 0
      val height = (clays.map { it.y } + offsetSpringY).max()?.plus(1) ?: 0

      return WaterSimulator(width, height, offsetSpringX, offsetSpringY, clays)
    }
  }
}


fun main() {
  val input = File("input17.txt").readText()
  val waterSimulator = WaterSimulator.fromInput(input, 500, 0)
  waterSimulator.flow()

  println(waterSimulator.coutWaterSquares())

  println(waterSimulator.toString())
}