Zatímco 4. den byl docela masakr, kde mě totálně vypekla knihovna JodaTime – z nějakého důvodu převedla javovský Date špatně, 5. už byl o něco lepší, nicméně výkonnostně nic moc 🙂 (chtělo by to optimalizovat na úkor čitelnosti).

Den 4., AB:

import com.svetylkovo.rojo.Rojo
import com.svetylkovo.rojo.annotations.Group
import com.svetylkovo.rojo.annotations.Regex
import org.joda.time.DateTime
import org.joda.time.format.DateTimeFormat
import java.io.File

@Regex("\\[(.+)\\] (.+)")
class Record {
  @Group(1)
  var dateString = ""

  @Group(2)
  var content = ""
}

class Guard(val id: Int) {
  val sleepMinutes = mutableListOf<Int>()

  fun maxTimeSpentOnSameMinute() = sleepMinutes.groupBy { it }
    .mapValues { it.value.count() }
    .maxBy { it.value }
    ?.value ?: 0


  fun mostFrequentMinute(): Int = sleepMinutes.groupBy { it }
    .mapValues { it.value.count() }
    .maxBy { it.value }
    ?.key ?: 0
}

fun parseDate(input: String) = DateTime.parse(input, DateTimeFormat.forPattern("yyyy-MM-dd HH:mm"))

fun main() {
  val idMatcher = Rojo.matcher("#(\\d+)")
  val guardsMap = mutableMapOf<Int, Guard>()

  val input = File("input4.txt").readText()

  val records = Rojo.of(Record::class.java)
    .matchList(input)
    .sortedBy { it.dateString }

  var guard: Guard? = null
  var sleepTime: DateTime? = null
  var wakeTime: DateTime? = null

  for (record in records) {
    val content = record.content

    when {
      "sleep" in content -> sleepTime = parseDate(record.dateString)
      "wake" in content -> wakeTime = parseDate(record.dateString)
      else -> idMatcher.firstGroup(content)
        .findFirst()
        .ifPresent {
          val id = it.toInt()
          guard = guardsMap.computeIfAbsent(id) { Guard(id) }
        }
    }

    val safeSleepTime = sleepTime
    val safeWakeTime = wakeTime

    guard?.let {
      if (safeSleepTime != null && safeWakeTime != null) {
        it.sleepMinutes += (safeSleepTime to safeWakeTime).getSleepMinutes()
        sleepTime = null
        wakeTime = null
      }
    }
  }

  val allGuards = guardsMap.values
  val mostSleepingGuard = allGuards.maxBy { it.sleepMinutes.size }

  mostSleepingGuard?.let {
    val mostFrequentMinute = it.mostFrequentMinute()
    println(it.id * mostFrequentMinute)

    val mostSleepingAtMinute = allGuards.maxBy { it.maxTimeSpentOnSameMinute() }
    mostSleepingAtMinute?.let {
      println(it.id * it.mostFrequentMinute())
    }
  }
}

private fun Pair<DateTime, DateTime>.getSleepMinutes(): List<Int> {
  var sleepTime = first

  return sequence {
    while (sleepTime.isBefore(second)) {
      yield(sleepTime.minuteOfHour)
      sleepTime = sleepTime.plusMinutes(1)
    }
  }.toList()
}

Den 5., AB:

import java.io.File

fun main() {
  val polymer = File("input5.txt").readText().trim()

  //part A
  val reducedPolymer = getReducedPolymer(polymer)
  println(reducedPolymer.length)

  //part B
  val shortestLength = ('a'..'z').map {
    val shorterPolymer = polymer.replace(Regex("[$it${it.toUpperCase()}]"),"")
    getReducedPolymer(shorterPolymer).length
  }.min()

  println(shortestLength)
}

tailrec fun getReducedPolymer(polymer: String): String {
  val pairToRemove = polymer.windowed(2, 1) {
    it.toString()
  }.firstOrNull { it.doesReact() }

  if (pairToRemove != null) {
    val reducedPolymer = polymer.replaceFirst(pairToRemove, "")
    return getReducedPolymer(reducedPolymer)
  }

  return polymer
}

private fun String.doesReact(): Boolean {
  val upper = toUpperCase()
  return this[0] != this[1] && upper[0] == upper[1]
}