V den 6. jsem se pokusil zaměřit se na rychlost řešení, namísto čistého kódu, abych odhadl, jestli bych měl vůbec šanci dostat se do Top 100 v leaderboardu. No, trvalo mi to něco přes 40 min, kde se mi u toho málem roztopil mozek 🙂 . Takže na to prdím, neb to mi za to nestojí … zde je moje řešení pro den 6. a příště se navrátím zpět k důmyslnosti a čistotě řešení samotného:

import com.svetylkovo.rojo.Rojo
import java.io.File
import kotlin.math.abs
import kotlin.streams.toList

data class Coord(val id: Int, val x: Int, val y: Int) {
  fun manhattanDistanceFrom(other: Coord) = abs(x - other.x) + abs(y - other.y)
}

fun main() {
  val input = File("input6.txt").readText().trim()

  val coords = Rojo.map("(\\d+), (\\d+)", input) { x, y ->
    x.toInt() to y.toInt()
  }.toList().mapIndexed { index, it ->
    Coord(index + 1, it.first, it.second)
  }

  val maxX = (coords.map { it.x }.max() ?: 0) + 1
  val maxY = (coords.map { it.y }.max() ?: 0) + 1

  val area = Array(maxX) { IntArray(maxY) { 0 } }

  for (x in 0 until maxX) {
    for (y in 0 until maxY) {
      area[x][y] = findClosestDistance(x, y, coords)
    }
  }

  val infiniteAreas = (0 until maxX).map { x ->
    (0 until maxY).map { y ->
      if (x == 0 || x == maxX - 1 || y == 0 || y == maxY - 1) area[x][y] else null
    }
  }.flatten().filterNotNull().filter {
    it != 0
  }.distinct()

  val largestNonInfinite = coords.filterNot { it.id in infiniteAreas }
    .map { findRegionSize(area, it) }.max()


  println(largestNonInfinite)

  //part B
  for (x in 0 until maxX) {
    for (y in 0 until maxY) {
      if (findSummedDistance(x, y, coords) < 10000) {
        area[x][y] = -1
      }
    }
  }

  val regionSize = area.flatMap { it.toList() }.count { it == -1 }
  println(regionSize)
}

private fun findRegionSize(
  area: Array<IntArray>,
  coord: Coord
): Int {
  return area.sumBy {
    it.count { it == coord.id }
  }
}

fun findSummedDistance(x: Int, y: Int, coords: List<Coord>): Int {
  val coord = Coord(0, x, y)
  val distancesMap = coords.associateWith { it.manhattanDistanceFrom(coord) }
  return distancesMap.values.sum()
}

fun findClosestDistance(x: Int, y: Int, coords: List<Coord>): Int {
  val coord = Coord(0, x, y)

  val distancesMap = coords.associateWith { it.manhattanDistanceFrom(coord) }

  val closest = distancesMap.minBy { it.value }

  if (closest != null) {
    val closestCount = distancesMap.values
      .filter { it == closest.value }
      .count()

    return if (closestCount > 1) 0 else closest.key.id
  }

  return 0
}