Je léto a s ním přichází i sezóna okurek, které se někdy jeví, že ve skleníku rostou až bestiálním tempem. Jak rychle však tyto okurky v průměru rostou a jaké faktory tento růst ovlivňují nejvíce, toť otázka, a proto jsem se to rozhodl zjistit.

Metodologie

Po dobu cca 14 dnů jsem měřil růst okurek ve skleníku a zapisoval jsem jednak jejich velikost v cm, a dále maximální teplotu a maximální vlhkost za posledních 24h z naší meteostanice. Tzn. údaje max. teploty a vlhkosti nejsou přímo ze skleníku, ale z venkovního prostředí, kde budu zkoumat jejich vliv na růst okurek uvnitř skleníku.

Shrnutí dat a způsob výpočtu přírůstků jsem udělal následovně:

> df = df %>% group_by(okurka) %>% arrange(datum) %>% 
+  mutate(hodina = as.numeric(difftime(datum, min(datum), units = "hour"))) %>%
+  mutate(prirustek_cm = velikost_cm-lag(velikost_cm)) %>%
+  mutate(hodinovy_prirustek_cm = prirustek_cm/(hodina-lag(hodina)) ) %>%
+  ungroup() %>% 
+  replace(is.na(.), 0)
> summary(df)
 velikost_cm    okurka  teplota_max   vlhkost_max    datum            
 Min.  :4.000  16   : 7  Min.  :20.00  Min.  :75.00  Min.  :2022-06-26 14:47:00.00 
 1st Qu.:5.300  17   : 7  1st Qu.:26.00  1st Qu.:78.00  1st Qu.:2022-06-28 08:08:00.00 
 Median :5.750  18   : 7  Median :28.00  Median :80.00  Median :2022-06-30 19:01:00.00 
 Mean  :6.356  1   : 5  Mean  :26.59  Mean  :79.96  Mean  :2022-06-30 23:01:28.11 
 3rd Qu.:7.500  3   : 5  3rd Qu.:28.00  3rd Qu.:82.00  3rd Qu.:2022-07-02 21:00:00.00 
 Max.  :9.700  4   : 5  Max.  :29.00  Max.  :86.00  Max.  :2022-07-05 19:27:00.00 
         (Other):60                                  
   hodina   hodinovy_prirustek_cm prirustek_cm  
 Min.  : 0.00  Min.  :-0.02757   Min.  :-0.3000 
 1st Qu.: 9.45  1st Qu.: 0.00000   1st Qu.: 0.0000 
 Median :24.98  Median : 0.03398   Median : 0.4000 
 Mean  :27.23  Mean  : 0.03936   Mean  : 0.5292 
 3rd Qu.:41.35  3rd Qu.: 0.07477   3rd Qu.: 1.0250 
 Max.  :82.08  Max.  : 0.11573   Max.  : 1.8000

Lineární model

Pro zjištění závislosti času, teploty a vlhkosti na velikosti okurek si sestavíme a vyhodnotíme lineární model:

> m = lm(velikost_cm ~ teplota_max + vlhkost_max + hodina, data = df)
> summary(m)

Call:
lm(formula = velikost_cm ~ teplota_max + vlhkost_max + hodina, 
  data = df)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max 
-1.92932 -0.86219 -0.02144 0.79576 2.44834 

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) -5.425772  3.642506 -1.490 0.13976  
teplota_max 0.060326  0.041935  1.439 0.15367  
vlhkost_max 0.111303  0.040402  2.755 0.00708 ** 
hodina    0.046930  0.004908  9.563 1.9e-15 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.039 on 92 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5382,	Adjusted R-squared: 0.5232 
F-statistic: 35.75 on 3 and 92 DF, p-value: 2.088e-15

Z výsledků nám vyplývá, že krom času (což je docela pochopitelné), má statisticky významný vliv na růst okurek především vlhkost, avšak nikoliv teplota. Dále můžeme říct, že v kontextu měřeného rozsahu 4-10 cm okurky porostou v průměru o 0.469 mm za hodinu (1.13 cm za den). V kontextu rozsahu vlhkosti 75-86% můžeme pak říct, že nárůst vlhkosti o 1% zvýší v průměru velikost okurek o 1.1 mm (1.11 cm při rozdílu vlhkosti 10%).

Model vysvětluje 52% celkového rozptylu, z čehož bych usoudil, že zbývajících 48% vlivu na jejich růst je způsobeno jinými faktory – kde jako jeden z nich bych započítal i ten, že jsem teplotu/vlhkost neměřil přímo uvnitř skleníku.

Zde jsou grafy lineárních modelů pro čas a vlhkost:

a finálně i residuals plot pro celkový model (čas + teplota + vlhkost), kde bych řekl, že nějaké menší nelineární vlivy tam asi budou, ale pro naše účely by nám model měl stačit:

Vliv vlhkosti na denní přírůstky

Přemýšlel jsem, jak vliv vlhkosti interpretovat trochu více smysluplně a tak jsem udělal ještě jeden lineární model, který by vyčíslil, jaký má vliv na denní přírůstky:

Call:
lm(formula = hodinovy_prirustek_cm * 24 ~ vlhkost_max, data = df)

Residuals:
   Min    1Q  Median    3Q   Max 
-1.60958 -0.79574 -0.08851 0.91520 2.07602 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) -5.36906  2.83782 -1.892  0.0616 .
vlhkost_max 0.07896  0.03547  2.226  0.0284 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.945 on 94 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.05008,	Adjusted R-squared: 0.03997 
F-statistic: 4.956 on 1 and 94 DF, p-value: 0.02839

Zde nám vychází, že v kontextu měřeného rozsahu vlhkosti 75-86% stoupne denní přírůstek okurek o 0.78 mm za každé 1% vlhkosti (7.8 mm za 10% vlhkosti).

Závěr

Na základě svých měření jsem zjistil, že krom času má významný vliv na růst okurek především vlhkost. Dále jsem zjistil, že okurky rostou v průměru 0.469 mm za hodinu (1.13 cm za den), a že nárůst vlhkosti o 1% zvýší průměrnou velikost okurek o 1.1 mm (1.11 cm při rozdílu vlhkosti 10%). Denní přírůstek okurek pak stoupne o 0.78 mm za každé 1% vlhkosti (7.8 mm za 10% vlhkosti). Kontext měřených hodnot se pohyboval mezi 4-10 cm pro velikost okurek a 75-86% pro vlhkost.

Na závěr bych ještě přidal korelační diagram pro vybrané sloupce: