Další z mých malých průzkumů jsem věnoval odhadu počtu psů v ČR, abychom si mohli udělat přibližnou představu a zodpovědět si otázku, zda-li je u nás “přepejskováno” nebo ne.

Chybička na začátek

Zprvu jsem se chystal tuto otázku vyřešit způsobem, že pro domácnost každého dotázaného vydělím počet psů počtem lidí a tyto poměry pak zprůměruju. Na základě toho jsem si u lidí, kteří žádného psa nemají, nezapisoval, kolik je lidí v jejich domácnosti, protože 0 děleno čímkoliv je 0 — takže je to vlastně jedno … anebo ne?

Jak mi ukázal jeden známý, je to tak trochu průšvih a to z následujícího důvodu. Představme si domácnost, co má 0 psů a 3 lidi. Poměr psů na 1 člověka je pak 0/3 = 0. A nyní domácnost, co má 0 psů a třeba 7 lidí. Poměr je taktéž 0/7 = 0. Zde už začíná být patrné, že jelikož dostávám stejné číslo pro různé počty lidí v domácnosti, dochází mi zde k určité ztrátě informace. Neboli jinými slovy: ta první 0 má jinou váhu než ta druhá 0! (co se průměru týče)

Kvůli tomuto omylu jsem přišel o nějakou část dat a tak jsem se musel dotázat většího počtu lidí, něž jsem původně zamýšlel. Výpočet jsem zprvu koncipoval tímto (špatným) způsobem právě proto, že pak by mi v R-ku stačilo spustit nad danými poměry t-test a rovnou bych pohodlně dostal i confidence intervaly.

Pokud to spočítám správně, tj. že celkový počet psů vydělím celkovým počtem lidí, pak způsob, jak spočítat confidence interval nemusí být definovaný (možná že je, ale nehledal jsem to). Avšak to nevadí, protože už vím, co je to (a k čemu slouží) tzv. bootstrapping, takže nyní už se na to můžeme s klidem vrhnout 🙂

Metodologie

Celkem 119 lidí jsem se zeptal na 2 otázky:

 • Kolik vlastníte psů ve vaší domácnosti?
 • Kolik tam žije lidí?

Přehled sesbíraných dat:

> summary(validdf)
 pohlavi    psi       lidi   spravny_pocet_lidi psu_na_cloveka   ma_psa 
 muz :70  Min.  :0.0000  Min.  :1.00  no : 0      Min.  :0.0000  FALSE:67 
 zena:49  1st Qu.:0.0000  1st Qu.:2.00  yes:119      1st Qu.:0.0000  TRUE :52 
      Median :0.0000  Median :3.00           Median :0.0000       
      Mean  :0.4874  Mean  :3.16           Mean  :0.1775       
      3rd Qu.:1.0000  3rd Qu.:4.00           3rd Qu.:0.3333       
      Max.  :2.0000  Max.  :8.00           Max.  :1.0000       

> dim(validdf)
[1] 119  6

Počet psů v ČR

Jak již bylo uvedeno výše, nejdříve spočítáme poměr celkového počtu psů vůči celkovému počtu lidí, a pak pomocí bootstrapingu odhadneme confidence interval:

> pomer = \(d,i) sum(d[i,]$psi)/sum(d[i,]$lidi)
> bp = boot(validdf, pomer, 10000)
> bp

ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP


Call:
boot(data = validdf, statistic = pomer, R = 10000)


Bootstrap Statistics :
   original    bias  std. error
t1* 0.1542553 3.513287e-05 0.01760127

> boot.ci(bp)
BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
Based on 10000 bootstrap replicates

CALL : 
boot.ci(boot.out = bp)

Intervals : 
Level   Normal       Basic     
95%  ( 0.1197, 0.1887 )  ( 0.1195, 0.1876 ) 

Level   Percentile      BCa     
95%  ( 0.1209, 0.1890 )  ( 0.1221, 0.1904 ) 
Calculations and Intervals on Original Scale

Z vypočítaných hodnot vyplývá, že v průměru v ČR připadá na lidskou populaci 15,43% psů. Dále jsme si na 95% jistí, že reálné procento se pohybuje v rozmezí 11,97%-18,87%. Pokud vezmeme počet lidí v ČR z posledního sčítání lidu z roku 2022 (10 525 739), pak v průměru zde žije 1 623 651 psů, kde 95% confidence interval je 1 259 931 až 1 986 207.

Pro srovnáni podle webu statista.com se uvádí, že v roce 2020 vyčíslili počet psů v ČR na 2,2 milionů. Kde horní confidence interval (1,98 milionů), který nám vyšel, je danému číslu nejblíže. Je však taky možné, že počet psů za poslední 2 roky mohl klesnout.

Poměr domácností se psem

Pomocí bootstrappingu můžeme taktéž vyčíslit, v jakém rozmezí se pohybuje % domácností, které psa mají:

> pomer_domacnost = \(d,i) table(d[i,]$ma_psa) |> prop.table()
> bpd = boot(df, pomer_domacnost, 10000)
> bpd

ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP


Call:
boot(data = df, statistic = pomer_domacnost, R = 10000)


Bootstrap Statistics :
   original    bias  std. error
t1* 0.7248677 -0.0004910053 0.03297849
t2* 0.2751323 0.0004910053 0.03297849

> boot.ci(bpd, index = 2)
BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
Based on 10000 bootstrap replicates

CALL : 
boot.ci(boot.out = bpd, index = 2)

Intervals : 
Level   Normal       Basic     
95%  ( 0.2100, 0.3393 )  ( 0.2065, 0.3386 ) 

Level   Percentile      BCa     
95%  ( 0.2116, 0.3438 )  ( 0.2116, 0.3386 ) 
Calculations and Intervals on Original Scale

Alespoň zde jsme mohli využít i původní “špatné” data, protože informaci o tom, jestli domácnost psa má nebo ne zde zůstala zachována. Z bootstrapovaných samplů vyplynulo, že v průměru 27,5% domácností psa má, kde conf. interval se pohybuje v rozmezí 21% – 33,9%.

Vliv počtu členů domácnosti na počet psů

Krom hlavního cíle této studie mě ještě napadla zajímavá otázka, a sice jestli počet psů v domácnostech nějak souvisí s počtem jejich členů. Jelikož se jedná o nezáporné počty, použijeme obecný lineární model s Poissonovým rozdělením:

Call:
glm(formula = psi ~ lidi, family = poisson(), data = validdf)

Deviance Residuals: 
  Min    1Q  Median    3Q   Max 
-1.2125 -0.9759 -0.8947  0.6605  1.7208 

Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
(Intercept) -1.00257  0.30475 -3.290  0.001 **
lidi     0.08686  0.08138  1.067  0.286  
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

  Null deviance: 100.002 on 118 degrees of freedom
Residual deviance: 98.885 on 117 degrees of freedom
AIC: 210.57

Number of Fisher Scoring iterations: 5

P-value nám zde vyšlo 0.286, z čehož nemůžeme vyvodit, že by zde vliv byl.

Závěr

Z průzkumu jsme zjistili, že na počet obyvatel ČR spadá průměrně 15,43% psů (95% conf. interval 11,97% až 18,87%), což při přepočtu odpovídá 1 623 651 psům (95% conf. interval 1 259 931 až 1 986 207).

Počet psů na jednu domácnost nám v průměru vyšel 27,5% (95% conf. interval 21% – 33,9%). Dále se neprokázal vliv počtu členů domácností na počet psů.