Jelikož mám v práci kolegy, kteří vatové tyčinky nepoužívají a skoro pravidelně v intervalu 1-3 let musí navštívit ušního lékaře, rozhodl jsem se zahájit další statistický průzkum, ve kterém jsem oslovil celkem 104 respondentů, abych zjistil, jestli používání vatových tyčinek do uší má nějaký vliv na nemoci ucha nebo ne.

Metodologie

Všech lidí jsem se ptal na 3 otázky typu Ano/Ne, které zněly následovně:

 • Používáte vatové tyčinky do uší?
 • Když vám po koupání zůstane zbytková voda v uchu, vysušujete to nějak?
 • Musel(a) jste během posledních 5 let navštívit ušního lékaře kvůli nějakým problémům s uchem?

Jako obvykle jsem se setkal s různými odpověďmi, kdy některé nebylo úplně jednoduché klasifikovat, např. když někdo musel k ušnímu, protože mu vletěla můra do ucha, nebo protože mu v uchu zůstala vata z vatové tyčinky apod. Tzn. ne všechny odpovědi “Ano” u návštěvy ušního lékaře nezbytně zahrnují klasickou nemoc ucha.

Kolik lidí vatové tyčinky používá

Pojďme se podívat na data:

> summary(df)
 navsteva_usniho_5_let vatove_tycinky vysusuje
 Ne :86        Ne :33     Ne :55 
 Ano:18        Ano:71     Ano:49 

Celkově vatové tyčinky do uší používá 68% lidí, 47% lidí si ucho nějakým způsobem vysušuje, pokud v něm mají po koupání zbytkovou vodu a z celkového počtu pouze 17% lidí muselo během posledních 5 let navštívit ušního lékaře.

Vliv vatových tyčinek na ušní nemoci

Pro vyhodnocení vlivu vatových tyčinek a vysušování ucha na ušní nemoci použijeme logistickou regresi, ale ještě předtím se podíváme na zastoupení počtů lidí v jednotlivých skupinách, pro lepší přehled:

> xtabs(~ navsteva_usniho_5_let + vatove_tycinky, data = df)
           vatove_tycinky
navsteva_usniho_5_let Ne Ano
         Ne 27 59
         Ano 6 12
> xtabs(~ navsteva_usniho_5_let + vysusuje, data = df)
           vysusuje
navsteva_usniho_5_let Ne Ano
         Ne 48 38
         Ano 7 11

Nyní ověříme, že náš referenční level pro naše proměnné je “Ne”, protože se budeme snažit předpovědět, kolik % lidí bude muset alespoň jednou za 5 let navštívit ušního lékaře v závislosti na tom, jestli používají vatové tyčinky do uší nebo jestli si ucho po koupání vysušují:

> str(df)
'data.frame':	104 obs. of 3 variables:
 $ navsteva_usniho_5_let: Factor w/ 2 levels "Ne","Ano": 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 ...
 $ vatove_tycinky    : Factor w/ 2 levels "Ne","Ano": 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ...
 $ vysusuje       : Factor w/ 2 levels "Ne","Ano": 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 ...

A teď se už můžeme vrhnout na sestavení regresního modelu a jeho vyhodnocení:

> model = glm(navsteva_usniho_5_let ~ ., data = df, family = "binomial")
> summary(model)

Call:
glm(formula = navsteva_usniho_5_let ~ ., family = "binomial", 
  data = df)

Deviance Residuals: 
  Min    1Q  Median    3Q   Max 
-0.7624 -0.6967 -0.5526 -0.5021  2.0656 

Coefficients:
         Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
(Intercept)    -1.8021   0.5210 -3.459 0.000542 ***
vatove_tycinkyAno -0.2053   0.5637 -0.364 0.715773  
vysusujeAno     0.7153   0.5373  1.331 0.183080  
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

  Null deviance: 95.832 on 103 degrees of freedom
Residual deviance: 93.986 on 101 degrees of freedom
AIC: 99.986

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Jelikož p-value pro obě závislé proměnné je vyšší než 0.05, tak můžeme usoudit, že ze získaných dat nevyplývá, že by používání vatových tyčinek do uší, nebo vysušování ucha po koupeli, mělo statisticky významný vliv na nutnost návštěvy ušního lékaře alespoň jednou za 5 let.

Pokud si dále spočítáme Mc Faddenovo pseudo-R2:

> pR2(model)
fitting null model for pseudo-r2
     llh   llhNull      G2   McFadden     r2ML     r2CU 
-46.99292515 -47.91609439  1.84633849  0.01926637  0.01759659  0.02922713 

vyjde nám, že model vysvětluje pouze 1.92% celkového rozptylu. Což je dost málo a tudíž bych usoudil, že zbývajících 98% návštěv ušního lékaře bylo způsobeno jinými faktory než je používání vatových tyčinek nebo vysušování ucha.

Závěr

Ze svého průzkumu jsem zjistil, že vatové tyčinky do uší používá 68% lidí a dále se mi nepodařilo prokázat, že by jejich používání bylo spojeno s nemocemi ucha. Tzn. ať už vatovým tyčinkám fandíte nebo ne, je to na vás, co preferujete. Ačkoliv jedno malé pozor pro pány – minimálně 2 ženy mi tvrdily, že používání vatových tyčinek buďto považují za součást osobní hygieny, anebo že kdyby si její muž uši nečistil, “tak s nim nejsou”.